Hotel

Malachit Medical Spa Hotel
ul. Staszica 12, 58-540 Karpacz, Polen
Steueridentifikationsnummer (NIP): 827-23-16-135

 • 75 76 16 615
 • hotel@malachit-spa.pl

Kontonummer:
95 1140 2004 0000 3502 7768 2733
Für Auslandsüberweisungen:
SWIFT: BREXPLPWMBK
IBAN: PL 95 1140 2004 0000 3502 7768 2733

Marketing

Konrad Suwalski – Gruppenreservierungen, Integrationsveranstaltungen, gelegentliche Veranstaltungen, Zusammenarbeit mit Medien, Reisebüros, Branchenportalen

 • 691 743 007
 • marketing@malachit-spa.pl

Social Media

  Grupa PTA sp. z o.o. z siedzibą w Sulmowie Sulmów 22, 98 – 215 Goszczanów nr KRS: 0000707670, NIP: 8272316135, REGON: 36894453, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł


  §1 Ogólne warunki

  1. Rezerwacja pobytu może być dokonana osobiście, telefonicznie, mailem lub za pośrednictwem strony www.malachit-spa.pl (rezerwacja on-line).

  2. Przy dokonaniu rezerwacji niezbędne jest podanie danych kontaktowych (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail).

  3. Osoba dokonująca rezerwacji wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych serwisu. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia przeprowadzenia pełnego procesu Rezerwacji i będą one przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

  4. Przy dokonywaniu rezerwacji on-line na wskazany adres e-mail automatycznie wysyłane jest potwierdzenie rezerwacji wraz z jej numerem, na który należy się powołać przy dokonywaniu jakichkolwiek zmian.

  5. Rezerwacja uznana jest za potwierdzoną po wpłacie (przelewem na konto lub gotówką w recepcji hotelu) zadatku stanowiącego 30% wartości rezerwacji lub przy podaniu numeru karty (przy rezerwacjach on-line).

  6. Wpłata zadatku oznacza potwierdzenie rezerwacji, a także akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie przez osobę dokonującą rezerwacji.

  7. Płatność zadatku jest rozliczana paragonem fiskalnym lub fakturą VAT (na życzenie rezerwującego, po wcześniejszym poinformowaniu pracowników recepcji).

  8. Potwierdzona rezerwacja i następnie nie wykorzystanie całości pobytu zgodnie z rezerwacją (skrócenie pobytu) obciąża Gościa 100% wartości zamówionych usług niewykorzystanych.

  9. Płatności zadatku należy dokonać w terminie uzgodnionym z recepcją.

  10. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie skutkuje automatyczną anulacją rezerwacji.

  11. Nie pojawienie się Gościa w hotelu do godziny 6.00 rano dnia następnego (po dniu planowanego przyjazdu) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu (oraz brakiem zwrotu zadatku), jeżeli Gość wcześniej nie powiadomił recepcji.

  12. Przy rezerwacjach on-line potwierdzonych numerem karty (bez wcześniejszej wpłaty zadatku): Rezygnacja z rezerwacji na mniej niż 30 dni skutkuje obciążeniem karty 30% wartości pobytu, podobnie w sytuacji nie pojawienia się gościa w terminie określonym w punkcie 9 §1.


  §2 Anulacja i zwrot zadatku

  1. Zwrot zadatku w przypadku rezygnacji z rezerwacji:
  – rezygnacja na więcej niż 45 dni – zwrot 100%
  – rezygnacja na więcej niż 30 dni – zwrot 50%
  – rezygnacja na mniej niż 30 dni – zadatek nie zostanie zwrócony

  2. Kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dokonaną wpłatą z tytułu rezerwacji, a opłatą za rezygnację (jeśli taka wystąpi) zostanie zwrócona klientowi w formie przelewu na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 14 dni roboczych.

  3. Anulacji rezerwacji należy dokonać pisemnie na adres hotel@malachit-spa.pl


  §3 Rezerwacja pakietów

  1. Pakiety rezerwowane są w ściśle określonych terminach oraz bez możliwości modyfikacji usług zawartych w pakietach.

  2. Za niewykorzystany w pełni pakiet nie przysługuje zwrot płatności.


  §4 Reklamacje

  1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.

  2. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie niezwłocznie po zauważeniu uchybienia w świadczonych przez Hotel usługach. Reklamację Gość składa w Recepcji hotelowej.

  3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w przeciągu 2 tygodni od dnia jej otrzymania przez Hotel.


  §4 Przetwarzanie danych osobowych

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa PTA sp. z o.o. z siedzibą w Sulmowie Sulmów 22, 98 – 215 Goszczanów nr KRS: 0000707670, NIP: 8272316135, REGON: 36894453, kapitał zakładowy: 20 000,00 zł, mail: hotel@malachit-spa.pl, nr tel. 757616615 (dalej Spółka” lub „Administrator”).

  2. Administrator oraz jego pracownicy i współpracownicy będą przetwarzali Państwa dane osobowe do prowadzenie z Państwem negocjacji handlowych zmierzających do korzystania przez Państwa z naszych usług i w efekcie podpisywania umów, zleceń lub innych dokumentów potwierdzających przyjęcie do realizacji oraz zrealizowanie usług. Ponadto dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, marketingowych, księgowych, a także dla ewentualnej windykacji i dochodzenia roszczeń przed Sądem. Dane te muszą również być przechowywane przez odpowiedni okres czasu wynikający z innych przepisów dotyczących np. przedawnienia roszczeń podatkowych, cywilnoprawnych. Po upływie tych terminów dane zostaną usunięte, zanimizowane lub zarchiwizowane. Dane te nie były, nie są i nie będą sprzedawane lub przekazywane innym podmiotom, chyba, że obowiązek taki będzie wynikał z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  3. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane tylko na potrzeby spółki w związku z kompleksową realizacją usługi hotelowej lub wynikających z tego faktu innych czynności. Dane te nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim, chyba, że obowiązek ich przekazania wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dokonuje się tego na rzecz uprawnionych organów administracyjnych. Dane te nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

  4. Spółka przetwarza i będzie przetwarzała następujące kategorie otrzymanych od Państwa danych osobowych w postaci: danych do wystawienie faktury (NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy); imię i nazwisko osoby lub osób działających w imieniu Klienta, jej numer telefonu i e-mail służbowy, Państwa numer telefonu i e-mail służbowy, nr rachunku bankowego w przypadku płatności dokonywanych przelewami bankowymi, dane identyfikacyjne Państwa pojazdów, okres pobytu rodzaj usługi z której Państwo skorzystaliście.

  5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Państwa cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem lub też ich wykorzystanie w późniejszym okresie czasu w zakresie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  6. Dla celów bezpieczeństwa i uwiarygodnienia Państwa decyzji w sprawie cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o złożenie takiego oświadczenia w formie pisemnej i przesłanie oryginału takiego pisma listem poleconym na adres Grupa PTA sp. z o.o. Sulmów 22, 98 – 215 Goszczanów.

  7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Zgodnie z RODO, zgoda osoby, której dane dotyczą może również przybrać formę wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwalającego na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych. Jeżeli więc Państwo nie wyrazicie na piśmie zgody na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych, lecz będziecie korzystać z naszych usług, wówczas uznajemy, iż w sposób dorozumiany wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzania na warunkach określonych w niniejszej klauzuli informacyjnej.

  9. Gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dyrekcja Hotelu Malachit Medical SPA